Jose Luis Pardo Figueroa

Blind Boy Tinder

Jose Luis Pardo

José Luis Pardo

Jose Luis Pardo & The Mojo Workers

Jose Luis Pardo and The Mojo Workers

Lorenzo Thompson

Madrid Blues Ghetto