Alasdair Whyte | Las

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Cappercaillie Runrig

More Artists From
UK - Scotland

Other Genres You Will Love
Folk: Scottish Contemporary Folk: Scottish Traditional Moods: Solo Male Artist
There are no items in your wishlist.

Las

by Alasdair Whyte

Contemporary Gaelic Songwriting and poetic lyrics
Genre: Folk: Scottish Contemporary
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Sign up for the CD Baby Newsletter
Your email address will not be sold for any reason.
Continue Shopping
cd in stock order now
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Taobh Abhainn Aora
Share this song!
X
3:28 $0.99
clip
2. Eilean Na H-Òige
Share this song!
X
5:07 $0.99
clip
3. An Leitir Bhòidheach
Share this song!
X
6:10 $0.99
clip
4. Am Fraoch
Share this song!
X
4:03 $0.99
clip
5. An T-Each Odhar
Share this song!
X
3:58 $0.99
clip
6. Chì Mi Bhuam
Share this song!
X
5:47 $0.99
clip
7. Forcan Na Fèille
Share this song!
X
4:14 $0.99
clip
8. Mo Chaileag Shuaineartach
Share this song!
X
5:01 $0.99
clip
9. Nighean Donn Nan Gobhar
Share this song!
X
4:17 $0.99
clip
10. Tuathal
Share this song!
X
6:10 $0.99
Available as MP3, MP3 320, and FLAC files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
1 taobh abhainn aora Eòghann MacColla/Evan MacColl
Òran gaoil do chaileag lurach Mhorbhairneach air a bheil meas mòr aig bàrd Loch Fìn. A love song set on the banks of the River Aray to a Morvern girl who is adored by the Lochfyneside bard, and plenty other lads besides.

2 eilean na h-òige Alasdair MacIlleBhàin/Alasdair Whyte
Gille òg is e am beachd gealladh-pòsaidh a chur gu a leannan an Èirisgeidh, far an tànaig iad còmhla an toiseach. Sgeul gràidh gun bhruaillean. A young lad mustering up the courage to propose to his girl in Eriskay, the place where their story started. A love song with a happy ending.

3 an leitir bhòidheach Alasdair MacIlleBhàin/Alasdair Whyte
Òran air làithean òige sa Mhorbhairne far an robh tuathanas mo sheanar is mo sheanmhar ann am Fionnairigh. A song on young days in Morvern where my grandparents had the farm at Fiunary.

4 am fraoch Iain MacPhàidein/John MacFadyen
Dàn a’ moladh an lusa seo is an eilein dom buin am bàrd, is e a’ caoidh mar nach eil teas an teine ann an luirgean an t-sluaigh a tha a-nis a’ fanachd ann. A song praising MacFadyen’s native island of Mull and the summer beauty of its heather glens. He laments that its beauty is not appreciated by those who now live on the island.

5 an t-each odhar Calum MacIlleathain/Malcolm Maclean
Sgrìob don fhèill an Taobh Siar Rois is deagh ghearran-obrach san amharc a chur an àite seann each odhar. Ach tionndadh eile san sgeul an dèidh dha tachairt ri luchd-eòlais ann agus an steall a leanas. A trip to the fair in Wester Ross with plans to splash out on a new gelding to replace the old dun-coloured horse. But old drinking buddies lead the man astray, blowing all his money and selling the old horse to fund another drink or two.

6 chì mi bhuam Iain MacPhàidein/John MacFadyen
Cianalas, is am bàrd a’ moladh lurachais Eilein Mhuile is na chì e à sgoth air taisteal-cuain. A song full of nostalgia in which the bard describes Mull from the perspective of a boat sailing around the island’s coastline.

7 forcan na fèille Alasdair MacIlleBhàin/Alasdair Whyte
Òran air nòsan is cleachdaidhean Fèill Mhìcheil tro shùilean chaileig òig; is e am forcan curran gobhlach a bheireas sonas, gràdh is piseach don tè a bhuaineas seachdain na Fèille. Is e dannsa na Fèille tachartas na bliadhna far a bheil an nighean is a leannan a’ tighinn còmhla ach tha droch fhortan an dàn dhaibh. A song rooted in the traditions of Michaelmas, one of the most popular festivals in the Celtic calendar. The protagonist is a young girl who is lucky enough to find a wild forked carrot (‘forcan’) in the traditional gathering during festival week. Being a symbol of fertility, the rare carrot promises her luck in love. She gives it to her sweetheart at the festival dance but bad luck is in store for the couple.

8 mo ch¬¬aileag shuaineartach Eòghann MacColla/Evan MacColl
Am bàrd a’ moladh chaileig luraich à bruachan Loch Suaineirt, a rinneadh an toiseach air an fhonn iomraiteach seo. A love song in praise of a stunning young Sunart woman, originally composed to this well-known Duncan Bàn MacIntyre tune.

9 nighean donn nan gobhar Gilleasbuig MacIlleathain/Archibald Maclean
Òran gaoil à Muile le Fear an Lagain do rìbhinn mhaiseach aig nach eil coimeas san Roinn Eòrpa is e a’ cur an geall nach bi smuairean oirre gu buan ma bheireas a làmh dha. A Mull love song to a dark-haired goat-maid whose beauty is unparallelled. The bard promises that, with him, she will not want for anything as long as she lives.

10 tuathal Alasdair MacIlleBhàin/Alasdair Whyte
Òran air sgaradh-lànain mun cuairt air ìomhaigheachd geaslanachd-grèine. Tha gille ag innse gu bheil a leannan air a dhol tuathal bhon a ghabh i ùidh ann am fear eile. A song on the break down of a relationship in which imagery is based on superstitious beliefs surrounding the sun. To turn ‘tuathal’, against the direction of the sun’s course, is considered unlucky.


ceòl music
Alasdair MacIlleBhàin – Freshman FA300CEM/S – Alasdair Whyte
Ross MacUilleim – Keyboards/Reid-Sohn Boudoir Grand – Ross Wilson
Ailean Nàrann – *Guitars
Eòsaph Rattray – Fender Precision/Kay Double Bass – Joe Rattray
Louis Mac an Aba – *Drums – Louis Abbott
Megan NicEanraig – Fiddle – Megan Henderson
Gòrdan Gunna – Mandolin (Moon Guitars, Glasgow) – Gordon Gunn
Nick Mac an Tuairneir – *Electric Guitar – Nick Turner

guthan voices
Raibeart MacDhonnchaidh Robert Robertson
Stiùbhart Jackson Stuart Jackson
Màiri Anna NicUalraig Mary Ann Kennedy


Reviews


to write a review