Haacaaluu Hundessaa | Waa'ee Keenya! Vol. 2

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Haacaaluu Hundessaa

More Artists From
Ethiopia

Other Genres You Will Love
World: African- East Jazz: African Jazz Moods: Type: Lyrical
There are no items in your wishlist.

Waa'ee Keenya! Vol. 2

by Haacaaluu Hundessaa

Galata Yaa waaqayyoo waan naaf goote huniddaaf galatin koo daangaa hinqabu.Ati bara baraaf ulfaadhu! Hiriyoota koo yaadaa fi maallaqaan nagargaaran 1.Ashanaafii Garramoo Hinsarmuu 2.Roobaa Galattoo 3.Roobsaa kabbadaa( Landdan kan jiraatu)
Genre: World: African- East
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Sign up for the CD Baby Newsletter
Your email address will not be sold for any reason.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Sijajuun Koo
Share this song!
X
5:12 $1.99
clip
2. Diggitii( Jimma)
Share this song!
X
5:59 $1.99
clip
3. Waa'ee Keenya
Share this song!
X
6:36 $1.99
clip
4. Anaan Anaan
Share this song!
X
6:07 $1.99
clip
5. Mixxiin Wal-Qabatee
Share this song!
X
5:48 $1.99
clip
6. Bada Makoo Tiyyaahoo
Share this song!
X
5:15 $1.99
clip
7. Xiqaat Guddaa Caale
Share this song!
X
7:23 $1.99
clip
8. Kan Sidinquu
Share this song!
X
6:06 $1.99
clip
9. Naqarqar Kaa
Share this song!
X
5:41 $1.99
clip
10. Tulluu Jala
Share this song!
X
4:32 $1.99
clip
11. Dhugaan Kee
Share this song!
X
4:27 $1.99
clip
12. Wal Dhabinaaree
Share this song!
X
6:29 $1.99
clip
13. Maasaan Gamaa
Share this song!
X
6:35 $1.99
Available as MP3, MP3 320, and FLAC files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
Qindeesitoota Muuziqaa

1.Taamiraat kabbadaa Lak. 1,10,13
2.Baddiluu Taasisaa Lak. 6,9,12
3.Daawit Lak. 2,4,5,8,11
4.Biruuk Wariqqee Lak. 3,7

Saakisifoonii- Zarihuun Ballaxaa

Gitaara- Eeliyaas

Kan sagalee jalaqaban
1. Kabbadaa Wayyeessaa
2. Urigeessaa Gabbisaa
3. Caalaa Bultumee
4.Bishiriyaa
5.Biriqqee

Waraabbii Sagalee ( Mixing)

1. Biruuk Warqqee


Reviews


to write a review